FEMCA je členem odborného fóra Code_Aster ProNet.

Projekt FEMCA původně vznikl proto, aby prezentoval možnosti softwaru code aster a jeho následné využití v praxi. Postupem času se FEMCA stala odbornou stránkou pro návrh skořepinových konstrukcí, zejména velkokapacitních skladovacích nádrží pro ropné produkty, oleje, kyseliny nebo třeba pro amoniak.

Jako zakladatel FEMCA mám mnohaleté zkušenosti s návrhem skořepinových konstrukcí a ocelových konstrukcí, které jsem získal na desítkách projektech realizovaných jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. 93,5% všech projektů, kterých jsem se účastnil bylo EPC, proto jsem měl tu příležitost poznat celý proces, který zahrnuje nejen návrh a výpočet, ale i výrobu a montáž na stavbě.

Mnohé zajímavosti, tipy a triky, které jsem během své kariéry načerpal jsou prezentovány zde.

SKOŘEPINOVÉ KONSTRUKCE

Skořepinové konstrukce je možné modelovat pomocí elementů shell. Code Aster nabízí širokou knihovnu shell elementů , které se liší podle způsobu modelování, fyzikálních nebo materiálových vlastností. Konečněprvkový model je možné vytvořit pomocí 2D geometrie. Na takových modelech je možné provést několik typů analýz jako je lineární výpočet, nelineární výpočet (materiálové, geometrické, kontakt), modální analýza, stabilitní analýza (lineární, nelineární), seismická analýza (spektrální, transient analýza…)

PRUTOVÉ KONSTRUKCE

Ocelové konstrukce je možné modelovat pomocí elementů beam. Code Aster nabízí širokou knihovnu beam elementů, které se liší podle způsobu modelování, fyzikálních nebo materiálových vlastností. Beam elementy podporují modelování podle Euler, Timoshenko, velké deformace, warping, multifibre… Lze použít i elementy jako Bar nebo Cable. Konečněprvkový model je možné vytvořit pomocí 1D geometrie. U takových modelů je možné provést někoik typů analýz jako je lineární výpočet, nelineární výpočet (materiálové, geometrické, kontakt), modální analýza, stabilitní analýza (lineární, nelineární), seismická analýza (spektrální, transient analýza,…)

NÁVRH KONSTRUKCÍ ODOLNÝCH PROTI ZEMĚTŘESENÍ

Návrh konstrukcí odolných proti zemětřesení se dnes stává standardem i na území České republiky. Code Aster nabízí velice širokou škálu možností výpočetních analýz, které simulují seismické zatížení. Je možné použít spektrum odezvy navržené podle něktré z norem, jako je např. Eurokód 8(EN 1998-1) a provést spektrální analýzu. Nebo je možné přímo využít zaznamenanou křivku zrychlení a provést transientní analýzu. Takovéto simulace lze provádět na Beam, Shell i 3D modelech. Code Aster dále nabízí mnoho doplńujících nástrojů, které usnadňují řešení problému

NÁVRH KONSTRUKCÍ NÁCHYLNÝCH KE ZTRÁTĚ STABILITY

V praxi se vyskytuje mnoho konstrukcí, u kterých je nutné ověřit limitní stav ztráty stability. Jsou to konstrukce u kterých vzhledem k jejich geometri nebo charakteru zatížení (osový tlak, vnější přetlak) hrozí ztráta stabilty. Code Aster nabízí několik možností jak tento problém řešit, od lineární eigen buckling analýzy, přes nelineární stabilitní anylýzu, kde je možné zahrnout nelinearity konstrukce, nebo analýzu s předdeformovanou konstrukcí – zde jsou zahrnuty počáteční imperfenkce konstrukce. Pomocí Code Aster je možné řešit i úlohy, které se nacházejí v tzv. oblasti post-buckling